Projekter

Projekterne er beskrevet i kronologisk rækkefølge. De nyeste projekter står først.

Tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed

Fra 2020-2025 er jeg en del af et spændende projekt, hvor vi skal lave en forebyggende undervisning til elever i begyndelsen af 1. klasse. Eleverne, der skal deltage i undervisningsforløbet er i risiko for at udvikle ordblindhed. I projektet skal vi også udvikle et redskab, der kan opspore elever i risiko for ordblindhed i 2. klasse. Projektet er forankret ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet og er finansieret af Egmontfonden.

Du kan læse mere her

Kortlægning og afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder

Fra 2021 til 2024 er jeg projektmedarbejder på dette projekt. Projektet er forankret på Professionshøjskolen Absalon. Min rolle i projektet er primært at lave en forskningskortlægning af eksisterende viden sammen med Anna Gellert og Holger Juul, begge Center for Læseforskning og Stine Fuglsang Engmose fra Absalon. Herudover er jeg faglig kvalitetssikrer og sparringspartner i forbindelse med udvikling af undervisningsforløbene. Endelig er jeg sammen med Holger Juul ansvarlig for udvikling og udvælgelse af test, der i projektet anvendes til at evaluere effekten af undervisningsindsatserne.

Du kan læse mere her

Få forståelsen med

Fra 2020 til 2023 er jeg projektmedarbejder på Nationalt Videnscenter for Læsnings projekt om læseforståelsesstrategier på tværs af fag i Høje Taastrup kommune. Her er jeg sammen med Anne-Mette Weber Nielsen ansvarlig for udvikling af undervisningsforløb til eleverne samt kursusforløb for dansklærer og faglærere.

Du kan læse mere her

Kortlægning af indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder

I 2021 deltog jeg i en forskergruppe, hvor vi for Nationalt Videnscenter for Læsning lavede en kortlægning af eksisterende undersøgelser af indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder. Rapporten er delrapport 1 i en større rapport fra Nationalt Videnscenter for Læsning, hvor der også er kortlægning af eksisterende praksis på udvalgte skoler.

Du kan læse mere her

Brug af it i den første læse- og staveundervisning

I perioden 2014-2017 lavede jeg sammen med Elisabeth Arnbak en undersøgelse af indskolingselevers brug af ordforslag og oplæsningsstøtte. Vi undersøgte, hvilken betydning brugen har for deres læse- og staveudvikling, men også for deres motivation for læse- og staveundervisningen.

Du kan hente rapporten her (pdf)

Ordblinde på mellemtrinnets brug af læse- og skriveteknologi

Sammen med Elisabeth Arnbak undersøgte jeg i perioden 2013-2017 ordblinde elever på mellemtrinnets brug af læse- og skriveteknologi. Vi fulgte eleverne over 2 skoleår og undersøgte udviklingen i deres sproglige færdigheder samt hjælpemidlers betydning for deres præstationer.

Du kan hente rapporten her (pdf)

It-baseret tværgående ordblindetest

Sammen med læsekolleger fra Center for læseforskning og DPU har jeg været med til at udvikle den tværgående Ordblindetest for Undervisningsministeriet. Testen er digital og kan anvendes fra slutningen af 3. klasse og frem.

Du kan se og læse mere om testen her

Fagintegreret læseundervisning

Ina Borstrøm og jeg udviklede og afprøvede et undervisningsmateriale, hvor undervisningen i forståelsesstrategier tog udgangspunkt i de konkrete læsekrav på en uddannelse. Undersøgelsen blev foretaget på Social og Sundhedshjælperuddannelsen. Projektet var finansieret af Nordisk Ministerråd.

Du kan hente rapporten her (pdf)

Variation i læseforståelse hos elever i udskolingen

Jeg undersøgte variationen i læseforståelse hos elever på 7. til 10. klassetrin. Jeg så på læsning af hverdagstekster og fagtekster til fagene historie og biologi. Undersøgelsen havde fokus på, hvilke sproglige færdigheder, der kunne forklare variation i læseforståelse.

Du kan læse om undersøgelsen her:

Petersen, D. K. (2008)
Hvad har betydning for elevers læseforståelse, Læserapport, (44), 4-53.

Du kan finde nogle af de test der indgik her:

Testmaterialer

Distinkthedstræning i børnehaveklassen

Fra 2002-2005 var jeg leder af projekt om tidlig forebyggelse af læsevanskeligheder hos børn med dårlige sproglige forudsætninger for den første læseundervisning. Her undersøgte jeg, om distinkthedstræning i børnehaveklassen havde positiv effekt på børnenes udvikling af fonologisk opmærksomhed og senere læse- og stavefærdigheder. I den forbindelse udviklede jeg et computerspil, som er en del af træningsmaterialet i undersøgelsen. Jeg har skrevet en række småartikler om projektet.

Se publikationsliste

Læsebogens betydning for den første læseudvikling

Sammen med Ina Borstrøm ledede jeg projektet om læsebogens betydning for den første læse- og staveudvikling. Dette projekt blev startskuddet til udviklingen af vores eget læsebogsssystem, DEN FØRSTE LÆSNING, der i sin opbygning tager udgangspunkt i resultaterne fra denne undersøgelse.

Du kan læse om undersøgelsen her:

Borstrøm, I., Petersen, D. K. & Elbro, C. (1999).
Hvordan kommer børn bedst i gang med at læse.
Center for Læseforskning. Københavns Universitet. København: Undervisningsministeriets forlag.

En række af de test vi anvendte i undersøgelsen er udgivet i et evalueringsmateriale hos Alinea:

Du kan se materialet her

Forudsigelse og forebyggelse af læsevanskeligheder

I dette forskningsprojekt, som blev ledet af Carsten Elbro undersøgte vi, om børns sproglige færdigheder i børnehaveklassen kunne forudsige deres senere læseudvikling. Samtidig undersøgte vi om en særlig tilrettelagt fonologisk opmærksomhedstræning i børnehaveklassen kunne forebygge læsevanskeligheder. Der er skrevet en lang række artikler om projektet. Se publikationsliste. Undervisningsmaterialet til træningen er senere udgivet hos Alinea under titlen ”På vej til den første læsning”.

Se materialet her

En række af de test vi anvendte i undersøgelsen er udgivet i et evalueringsmateriale hos Alinea:

Du kan se materialet her

Undervisning af voksne ordblinde

I dette projekt fulgte vi kursister og undervisere i AOF’s ordblindeundervisning. Vi så på effekten af undervisningen, og hvilken betydning lærerens kvalifikationer havde for effekten.

Du kan læse om undersøgelsen i denne publikation:

Holders, B., Petersen, D. K., Borstrøm, I. & Elbro, C. (1996)
Undervisning af voksne ordblinde. En undersøgelse af undervisningseffekt og lærerkvalifikationer i ordblindeundervisningen i AOF.
København: Forlaget Skolepsykologi.